សាហាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) កាច, កាច​មោះមុត​ឥត​ញញើត : សត្វ​សាហារ, ចិត្ត​សាហាវ ។