សិប្ប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សិប-ប៉ៈ បា.; សំ. ( ន. ) (សិប្ប; ឝល្ប) ជំនាង, ការ​ជាង​ផ្សេង​ៗ, ហត្ថ​កម្ម​គ្រប់​យ៉ាង; ចំណេះ​ដែល​ត្រូវ​សិក្សា មាន​ការ​ជាង​ឈើ, ការ​ឆ្លាក់​គូរ, រៀប​ឥដ្ឋ, បូក​បាយអ រហូត​ដល់​ការ​បង្ហាត់​សេះ, បង្ហាត់​ដំរី; ចំណេះ​ភ្លេង​តន្រ្តី, ច្រៀង, រាំ ជាដើម ឬ​ការ​ប្រដាប់​តាក់តែង, ការ​រចនា​វិចិត្រ​ផ្សេង​ៗ (ហៅ សិប្បៈ ឬ សិល្បៈ ទាំងអស់) ។ សិប្ប​កម្ម ការ​ជាង ។ សិប្ប​ករ, សិប្ប​ការ ឬ សិប្ប​ការី ជាង, អ្នក​ធ្វើ​ជាង (បើ​ស្ត្រី​ជា សិប្ប​ការិកា ឬ សិប្ប​ការិនី) ។ សិប្ប​ជីវិកា ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​សិប្ប​កម្ម ។ សិប្ប​ជីវី អ្នក​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​សិប្ប​កម្ម (បើ​ស្ត្រី​ជា សិប្ប​ជីវិនី) ។ សិប្ប​វន្ត (--វន្ត) អ្នក​មាន​សិប្បៈ (បើ​ស្ត្រី​ជា សិប្ប​វតី ឬ--វន្តី) ។ សិប្ប​វិទូ អ្នក​ចេះ​សិប្បៈ ។ សិប្ប​សាលា សាលា​រៀន​សិប្បៈ, រោង​ការ ។ល។ (ម. ព. សិល្ប ផង) ។ សិប្បៈ