សិសិរៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

បា.; សំ. ( គុ. ) (សិសិរ; ឝិឝិរ) ត្រជាក់​ខ្លាំង, រងា, រងា​ខ្លាំង ។ ន. រដូវ​រងា​ខ្លាំង; ឈ្មោះ​រដូវ​ទី ៤ ក្នុង​បែប​ចែក​រដូវ ៤ ឬ​ឈ្មោះ​រដូវ​ទី ២ ក្នុង​បែប​ចែក​រដូវ ៦; ហៅ សិសិរ​រដូវ ក៏​បាន (ម. ព. រតូវ ឬ រដូវ ១ ន. ផង) ។ សិសិរ​កាល ឬ--សម័យ កាល​ឬ​សម័យ​ដែល​រងា​ខ្លាំង, វេលា​រងា​ខ្លាំង, រដូវ​រងា​ខ្លាំង ។ សិសិរ​មាស ខែ​រងា​ខ្លាំង ។ល។ winter