សឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( និ. ) រក​កល់, រក​កល់​នឹង, ស្ទើរ​នឹង : ថា​ដូច្នេះ​វិញ​ក៏​សឹង​បាន ។ សឹង​តែ​ និ. រក​កល់​តែ, ស្ទើរ​តែ; ក៏​បាន​ដែរ : បើ​អ្នក​មិន​យក ឲ្យ​មក​ខ្ញុំ​វិញ​ក៏​សឹង​តែ​បាន ឥត​ទាស់​អ្វី​ទេ ។
  2. ភូមិនៃឃុំគងជ័យ
  3. ភូមិនៃឃុំកំពង់សឹង

កំណត់​សំគាល់


សម័យ​ដើម អ្នក​និពន្ធ​ខ្លះ​ ដូច​ជា​​​លោក​​សុតន្តប្រីជាឥន្ទ បាន​​ប្រើ​ពាក្យ​ សឹង (ซึ่ง) (អាន​ថា ស៊ឹង)​ របស់​​សៀម ដើម្បី​សំដៅ​ន័យ ដែល (សព្វនាម​ឈ្នាប់) ។