សុក្រ

ដោយWiktionary

សុក សំ.; បា. ( ន. ) (ឝុក្រ; ក៏​ប្រើ សុក្រ ដែរ) ឈ្មោះ​ផ្កាយ​ទី ៦ គឺ​ផ្កាយ​ប្រចាំ​ទ្វីប ឬ​ផ្កាយ​ព្រឹក : ផ្កាយ​សុក្រ ។ ឈ្មោះ​ថ្ងៃ​ទី ៦ : ថ្ងៃ​សុក្រ ។