សុខសាន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់និមិត្ត។
  2. ភូមិនៃឃុំគរ
  3. ឃុំនៃស្រុកកោះញែក
  4. ភូមិនៃឃុំយាង
  5. ភូមិនៃសង្កាត់កោះរុង