សុដន់

ពីWiktionary

( ន. ) ពាក្យ​និយាយ​ក្លាយ​មក​ពី ស្ដន “ដោះ” (ម. ព. ស្ដន, ថនៈ; ថនា ផង) ។