សុភមង្គល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. happiness, bonheur ស្ថានភាពនៃវេទនារម្មណ៍ឬគំនិតស្ដីពីសុខុមាលភាព ដែលកំណត់លក្ខណៈដោយវេទនារម្មណ៍រីករាយឬវិជ្ជមានដែលរាប់ចាប់ពីភាពស្កប់ស្កល់ទៅដល់ភាពសប្បាយរីករាយខ្ពស់បំផុត។ ទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាសីលធម៌ទាំងអស់ ផ្ដល់សារៈសំខាន់មួយ ចំនួនចំពោះសុភមង្គលរបស់មនុស្ស។ ទ្រឹស្ដីទាំងនោះខុសគ្នាត្រង់៖ - ទី១ទស្សនាទានស្ដីពីអ្វីដែលសុភមង្គលនោះផ្អែកល -ទី២ ទស្សនៈស្ដីពីរបៀបនៃការទទួលសុភមង្គលបុគ្គលស្របឬប្រឆាំងទៅនឹងសុភមង្គលរួម -ទី៣ ថាតើវាចាំបាច់ឬទេ ក្នុងការទទួលយកនូវគោលបំណងផ្សេងទៀតសម្រាប់សកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ ទ្រឹស្ដីសាមញ្ញបំផុតគឺថា សុភមង្គលខ្លួនវាមានលក្ខណៈងាយៗ ឧ. វាកើតមាននៅក្នុងឱកាសសប្បាយរីករាយ។ ទ្រឹស្ដីនេះក៏និយាយដែរថា ភ្នាក់ងារគ្រាន់តែស្វែងរក ឬ គួរតែស្វែងរកសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយវាក៏និយាយដែរថា ពុំមានគោលបំណងផ្សេងនៃអំពើដែលអាចទៅរួចឬដែលគួរឱ្យចង់បាននោះទេ។ ឧ. សុភមង្គលរបស់គ្រួសារមួយអាស្រ័យលើភាពចុះសម្រុងគ្នានៃសមាជិកគ្រួសារ។
  2. ភូមិនៃឃុំក្រយា