សូមស្វាគមន៍

ដោយWiktionary
  1. en: welcome
  2. ja: ようこそ