សួត

ពីWiktionary

( ន. ) អាការៈ​មួយ​គូ​ទន្ទឹម​គ្នា​ធ្វេង​ស្ដាំ​នៅ​ក្នុង​រាង​កាយ ត្រង់​ភាគ​ដើម​ទ្រូង សម្រាប់​ដង្ហើម​ចេញ​ចូល (បា. បប្ផាស; សំ បុប្ផុស; ខ្មែរ​ប្រើ​ជា បប្ផាសំ, (រ. ស.) : ព្រះ​បប្ផាសំ) ។