សួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ស្វន អ. ថ. សួ៎ន “ទី​ដី​ដែល​ដាំ​ដំណាំ​ផ្សេង​ៗ; ចម្ការ”) ទី​ដី​មាន​ដាំ​ឈើ​ផ្សេង​ៗ​ជា​លំអ ។ សួន​ច្បារ សួន​មាន​ដាំ​ឈើ​តូច​ៗ ជា​ចំណារ​ទាប​ៗ ដោយ​សង្កាត់​ៗ ។ សួន​សត្វ សួន​មាន​ទ្រុង​ឬ​របង​រាំង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​សម្រាប់​មើល​លេង​កម្សាន្ត​សប្បាយ ។ សួន​ឧទ្យាន សួន​មាន​ដើម​ឈើ​ផ្សេង​ៗ ទាប​ៗ​ខ្លះ ខ្ពស់​ៗ​ខ្លះ ដោយ​ជួរ​ដោយ​សង្កាត់​សម្រាប់​ដើរ​លេង​កម្សាន្ត​សប្បាយ (ម. ព. ឧទ្យាន ផង) ។

ស. ( ន. ) ភាគ, ចំណែក; ប៉ែក : មួយ​សួន មួយ​ភាគ (ម.ប្រ.) ។ សមសួន សម​ភាគ, សម​តាម​ភាគ; សម​តាម​បែប, តាម​ភាព ។ គុ. សម, ល្មម​ដល់​ការ : សួន​ស័ក្ដិ សម​ស័ក្ដិ ។ មិន​សួន​ដល់​ការ មិន​ល្មម​ដល់​ការ ។

  1. ឈ្មោះ និងត្រកូឡ