សួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ពោល​ពាក្យ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​គេ​ឆ្លើយ​តប, ឲ្យ​គេ​ប្រាប់ : សួរ​ដំណឹង, សួរ​ឲ្យ​ដឹង​ការណ៍ ។ សួរ​នាំ សួរ​ឲ្យ​ណែនាំ ។ សួរ​មាត់​សួរ​ពាក្យ សួរ​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹង​ថា​បាន​និយាយ​មែន​ឬ​ទេ ? ។ សួរ​សាក (ម. ព. សាក​សួរ) ។ សួរ​សុខ​ទុក្ខ សួរ​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​សុខ​ទុក្ខ ។ល។