សេដ្ឋកិច្ច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឈានមុខ