សេម្ហៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សេម-ហៈ បា.; សំ. ( ន. ) (សេម្ហ; ឝ្លេឞ្មន៑) ស្លេស្ម៍; (រ. ស.) : ព្រះ​សេម្ហៈ ស្លេស្ម៍​ក្សត្រិយ៍ ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ សរសេរ​ជា សេម្ហ អ. ថ. សេម-ហៈ, ដូច​ជា សេម្ហ​ពិការ ឬ--វិបរិត ស្លេស្ម៍​ពិការ, ស្លេស្ម៍​ប្រែប្រួល​មិន​ដូច​ប្រក្រតី​ដើម ។ សេម្ហ​រោគ រោគ​ស្លេស៍ ។ សេម្ហ​សមុដ្ឋានាពាធ (បា. < សេម្ហ + សមុដ្ឋាន + អាពាធ) ជំងឺ​ដែល​បណ្ដាល​អំពី​ស្លេស្ម៍​ធ្វើ​ទុក្ខ ។ល។