សែសិប

ពីWiktionary

ស. ល. ( ប. សំ. ) (សីសិប អ. ថ. ស៊ីស៊ិប) ដប់​បួន​ដង (៤០) ។