សំខ្យានុគ្រោះ

ពីWiktionary

ស័ងខ្យា-- សំ.; បា. ( ន. ) (សង់ខ្យា--) ន. (--អនុគ្រហ; --អនុគ្គហ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​សំខ្យា​សព្ទ រៀង​ត្រង់​ខាង​ចុង​សំខ្យា ដែល​ប្រាប់​ចំនួន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប៉ុណ្ណេះ​ឬ​ប៉ុណ្ណោះ ដូច​ពាក្យ​ថា កណ្ឌ, ក្បាល, ខ្នង, ខ្សែ, នាក់, បន្ទះ, សន្លឹក ជាដើម : សាស្រ្តា​១​កណ្ឌ ឬ សាស្រ្តា​២​ខ្សែ, សៀវភៅ​៣​ក្បាល, ផ្ទះ ៤ ខ្នង, មនុស្ស​៦​នាក់, ក្ដារ​១០ បន្ទះ, ស្លឹក​ឈើ ២០ សន្លឹក ។ល។ ប៉ុន្តែ​មាន​ពាក្យ​ខ្លះ​ខ្មែរ​យើង​រាប់​ចំនួន​មិន​បាច់​មាន សំខ្យានុគ្រោះ ផ្សំ​ផង​ក៏​បាន, ដូច​ជា ផ្តិល​គ្រប​១, ចាន​បាយ​២, កន្ថោរ​១, កាំបិត​ចែត​២, ជើង​ពាន​៣ ។ល។ បើ​គត់​គូ, រាប់​ថា... មួយ​គូ, ពីរ​គូ ។ល។ សង្ខ្យានុគ្រោះ