សំគាល់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. សម្គាល់) ។