សំដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. សម្ដី) ។

( ន. ) គ្រាប់​ដំណាំ​តូច​ៗ ដែល​ស្ពៀត​មាន​តែ​សំបក​ឥត​សាច់ : សំដី​ស្រូវ, សំដី​ល្ង ។