សំដៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ចម្ពោះ​ត្រង់, ឆ្ពោះ​ត្រង់, តម្រង់​ចំ : សំដៅ​សេចក្ដី​ថា ...; ចោល​សំដៅ; សំដៅ​ចំ, សំដៅ​ដាក់, សំដៅ​ត្រង់, សំដៅ​យក, សំដៅ​លើ ។ល។

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង សំដី ថា : សំដី​សំដៅ សំដី​ដែល​សំដៅ​ដាក់​ឬ​សំដី​បាន​ការ : អ្នក​ហ្នឹង​ចេះ​សម្ដី​សំដៅ​គ្រាន់​បើ (ម. ព. សំដៅ ១ កិ. ឬ កិ. វិ. ផង) ។