សំណូម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ការ​សូម, សេចក្ដី​សូម : ធ្វើ​សំណូម, ទទួល​សំណូមពរ; សេចក្ដី​ប្រាថ្នា​ដែល​សាង​សូម​ឬ​ដែល​បាន​សាង​សូម​មក​ពី​ព្រេង​នាយ : មាន​សំណូម​មក​ពី​នាយ ។