សំណើច

ពីWiktionary

( ន. ) អំពើ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​សើច : អស់​សំណើច សើច​ទប់​មិន​ឈ្នះ, សើច​ខ្លាំង។ សំណើច​អ្នក​ផង សំណើច​អ្នក​ទាំងពួង, សំណើច​សាធារណ​ជន ។