សំទុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ពាក្យ សម្ទុះ) ។