សំបក

ពីWiktionary

(ម. ព. សម្បក ១ ឬ សំបក) ។

( ន. ) (សព្ទ​អារក្ស) ដប, កំប៉ុក : អាការ​សាហាវ​មួយ​សំបក ស្រា​មួយ​ដប​ឬ​មួយ​កំប៉ុក ។ សម្បក