សំបុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ម. ព. សម្បុក ១ និង ២ ន.) ។
  2. ឃុំនៃស្រុកចិត្របុរី
  3. ភូមិនៃឃុំសំបុក