សំបូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំហប់
 2. ឃុំនៃស្រុកបាធាយ
 3. ភូមិនៃឃុំសំបូរ
 4. ភូមិនៃឃុំសូភាស
 5. ភូមិនៃឃុំមេមង
 6. ភូមិនៃឃុំត្រមូង
 7. ភូមិនៃឃុំកក់
 8. ឃុំនៃស្រុកសំរោងទង
 9. ភូមិនៃឃុំសំបូរណ៍
 10. ស្រុកនៃខេត្តក្រចេះ
 11. ឃុំនៃស្រុកសំបូរ
 12. ភូមិនៃឃុំសំបូរ
 13. ភូមិនៃឃុំជាច
 14. ភូមិនៃឃុំពង្រក្រោម
 15. ភូមិនៃឃុំតាំងយ៉ាប