សំរាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ាម ( ន. ) គ្រឿង​ខ្ជាំ : បោស​សំរាម, គំនរ​សំរាម ។ ព. ទ. បុ. ភ្លើង​ឆេះ​ពី​សំរាម ទោស​បណ្ដាល​ពី​អ្នក​តូច​រាល​ដាល​ដល់​អ្នក​ធំ ។ មាន​សំរាម ទើប​ឆ្កែ​ជុះ មាន​ទំនង​ទើប​គេ​ថា (ពិត​ខ្លះ ទេ​ខ្លះ) ។