សំឡី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ម. ព. សម្លី) ។
  2. ឃុំនៃស្រុកកំពង់រោទិ៍