សំអាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ម. ព. សម្អាង) ។
  2. ( ន. ) ដំណើ​ឬ​របស់​ដែល​គួរ​អាង​ដល់, ភ័ស្តុតាង, តឹកតាង : សឹង​មាន​របស់​នេះ​ជា​សំអាង ។ គុ. ដែល​ជា​គ្រឿង​អាង​ដល់ : ពាក្យ​សំអាង​(ម. ប្រ., ច្រ. ប្រ. ពាក្យ​អាង ជាង) ។
  3. ឃុំនៃស្រុកធារាបរិវត្តន៍
  4. ភូមិនៃឃុំសំអាង