សំអាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. សម្អាត) ។