ស៊ក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រហក​បញ្ចូល; ដាក់​សៀត​ឬ​បញ្រ្ជក​ឲ្យ​ជាប់​នៅ ឬ​ក៏​ឲ្យ​ទើរ​នៅ : ស៊ក​បន្លួញ​ក្នុង​ដំណាប់, ស៊ក​រនុក​ទ្វារ, ស៊ក​ក្រដាស​ក្រោម​ពូក ។ ព. ប្រ. លូក​សម្ដី, សប​សម្ដី​ឲ្យ​ទាល់: ស៊ក​តែ​១​ម៉ាត់​បាត់​មាត់​ដូច​គេ​ចុក ។ ស៊ក​រូប (សព្ទ​អារក្ស) ចូល​រូប​ឬ​គ្រប​រូប, ជាន់​រូប (ខ្មោច​ចូល) : អស់​លោក​ស៊ក​រូប ។

  1. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) insert, insérer ដាក់អ្វីមួយ (វត្ថុ ទិន្នន័យ...) ចូលទៅក្នុងអ្វីមួយផ្សេងទៀត។