ស៊ុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អណ្ឌៈ​សត្វ គឺ​ពង​សត្វ : ស៊ុត​ចៃ, ស៊ុត​មាន់, ស៊ុត​ទា (ព. ខ្ព) ។