ស៊ើកៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​លំនាំ​ឬ​ដំណើរ​មើក​ៗ​សាប​រលាប : ដើរ​ស៊ើក​ៗ; ដំណើរ​ស៊ើក​ៗ ។