ស៊ើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបកែវ
  2. ភូមិនៃឃុំស៊ើង