ស័ង្កសី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស័ងកៈសី បារ. ( ន. ) (ហ្ស័ង្ក Zinc មក​ពី​ពាក្យ អល្លឺម៉ង់ដ៏; ស. ស័ងកៈសី អ. ថ. ស័ងកៈ ស៊ី) លោហ​ធាតុ​សុទ្ធ​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ-ស​ដូច​សំណ​សាច់​រឹង, ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​បែប : ថាំង​ស័ង្កសី, រោង​ប្រក់​ស័ង្កសី (ហៅ ស័ង្គសី ក៏​មាន) ។ សាំង្កសី