ស្ករ​អំពៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្ករ​បន្ទះ​ដែល​កើត​ពី​ទឹក​អំពៅ ។ល។