ស្គម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ចុះ​សាច់, តិច​សាច់ : ស្គម​កំព្រយ, ស្គម​កំព្រឹង, ស្គម​ប្រដក់ ។ ព. ប្រ. ទ័ល​ក្រ; ខ្សត់​ខ្សោយ ។ ព. ផ្ទ. ធាត់ ។