ស្ងាប

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បើក​មាត់​ធំ​ដក​ដង្ហើម​វែង​មាន​សូរ​សព្ទ​ផង​ដោយ​មិន​មាន​បំណង​សោះ កើត​មាន​ព្រោះ​ងុយ​ដេក, ព្រោះ​ដេក​មិន​ស្កប់ ឬ​ព្រោះ​អស់​កម្លាំង : ស្ងាប​ហួម ស្ងាប​ឮ​សូរ​ហួម ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ស្លា​ព្រៃ ដើម​តូច​សាច់​រឹង​ជាង​ស្លា​ស្រុក ច្រើន​ដុះ​បែក​ចេញ​ជា​កូន​រម​ពី​គល់ ផ្លែ​តូច​ៗ​ប្រើ​ការ​បាន តែ​មិន​សូវ​ចត់ : ស្លា​ស្ងាប​ងាយ​ដាំ​ជាង​ស្លា​ស្រុក ទោះ​ខែ​ប្រាំង​ដី​ស្ងួត​ក៏​មិន​ងាប់ (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ស្លា​ស្នាប) ។