ស្ងួត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ឥត​ទទឹក, ឥត​សើម : ឈើ​ស្ងួត, ដី​ស្ងួត; ស្ងួត​ខ្លួន ។ ស្ងួត​កិលេស អស់​កិលេស ។ ស្ងួត​ស្ងប់ (ម. ព. ស្ងប់) ។