ស្ដួច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( គុ. ) រៀវ​តូច មាន​ថ្នាក់, មាន​គន្លាក់, មាន​លំដាប់ : រាង​ធំ​គល់​ស្ដួច​កណ្ដាល​តូច​ខាង​ចុង ។ ស្ដួច​ឆ្មារ តូច​ល្អិត, តូច​រៀវ​ណាស់ ។ ស្ដួច​ស្ដើង ឬ ស្ដើង​ស្ដួច តិច​ពេក, មិន​បរិបូណ៌ : ម្ហូប​ស្ដួច​ស្ដើង, មាន​ទ្រព្យ​ស្ដួច​ស្ដើង ។