ស្តុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ត ( ន. ) សន្និធិ; ចំនួន​ទំនិញ​ដែល​តម្កល់​ទុក​បម្រុង​លក់, គំនរ​ទំនិញ​ផ្សេង​ៗ​ដែល​នៅ​សល់​តម្កល់​ទុក​ក្នុង​ឃ្លាំង, ក្នុង​ផ្សារ : ពិនិត្យ​ស្តុក​ទំនិញ (អ. Stock) ។