ស្ថាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (ឋាន) ឋាន ។ ដោយ​ស្ថាន ដោយ​កន្លែង, ដោយ​ឡែក : រឿង​នេះ​ត្រូវ​លើក​ទុក​ដោយ​ស្ថាន​សិន ។ ស្ថាន​ការណ៍ ស្ថាន​ភាព; ទី​តាំង​នៅ​ពិត​ប្រាកដ; អាកប្បកិរិយា, ហេតុ​ភេទ, ដំណើរ​ទំនង, បែប​បទ, ជើង​ការ, ដំណើរ​ការណ៍​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ; ជំហរ : ស្ថាន​ការណ៍​របស់​ស្រុក​ទេស, ចាំ​ស្ដាប់​មើល​ស្ថាន​ការណ៍ សកល​លោក ។ ស្ថាន​ទោស ថ្នាក់​ទោស, កម្រិត​ទោស ។ ស្ថាន​បាល (--ន៉ៈ--) អ្នក​ចាំ​ទី, ឆ្មាំ​ទី; អ្នក​ចាំ​ប៉ែក ។ ស្ថាន​ភាព (ម. ព. ស្ថាន​ការណ៍) ។ ស្ថាន​សួគ៌ ឋាន​សួគ៌ ។ល។