ស្ថានទូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ការទូត) embassy, ambassade #ការិយាល័យឬនិវេសដ្ឋានផ្លូវការរបស់អគ្គរដ្ឋទូតនៅបរទេស។

  1. គោលជំហរ (ឥរិយាបថ) មុខងារឬការងាររបស់អគ្គរដ្ឋទូត។
  2. បេសកកម្មការទូតដែលដឹកនាំដោយអគ្គរដ្ឋទូត។
  3. អគ្គរដ្ឋទូត និង បុគ្គលិករបស់គាត់។
  4. មនុស្សមួយក្រុមដែលគេបញ្ជូនឱ្យទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅឯបរទេស។