ស្ថិតិ

ពីWiktionary

--តិ សំ.; បា. ( ន. ) (ឋិតិ) ការ​ឋិត​នៅ, ទី​តាំង; ទី​តាំង​នៃ​ចិត្ត, ការ​រស់​នៅ, ជីវិត; សភាព; សេចក្ដី​ឋិតថេរ; ច្បាប់; សណ្ដាប់, ទំនៀម, ទម្លាប់; ចំនួន​ដែល​កត់​ត្រា, បញ្ជី ។ ស្ថិតិ​កាល ដូច​គ្នា​នឹង ឋិតិ​កាល ។ ស្ថិតិ​ភាព ដូច​គ្នា​នឹង ឋិតិ​ភាព ។ ស្ថិតិ​ភេទ ការ​ល្មើស​ច្បាប់ ។ ស្ថិតិ​លេខកៈ (--ខៈកៈ) អ្នក​សរសេរ​បញ្ជី, អ្នក​ចុះ​បញ្ជី (បើ​ស្ត្រី​ជា ស្ថិតិ​លេខិកា) ។ ស្ថិតិ​លេខា ការ​សរសេរ​បញ្ជី, ការ​ចុះ​បញ្ជី ។ ស្ថិតិ​សមោធាន (--សៈម៉ោ--) ការ​ភ្ជុំ​បញ្ជី ។ល។