ស្ថិរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ៈ សំ.; បា. ( គុ. ) (ថិរ) ដែល​ឋិត​នៅ​បាន​យូរ, ឋិតថេរ, មាំមួន, មាំទាំ; ខ្ជាប់ខ្លួន; រឹងប៉ឹង ។ ស្ថិរ​កម្ម ការ​ឋិតថេរ ។ ស្ថិរ​ចិត្ត ចិត្ត​ខ្ជាប់ខ្ជួន; ចិត្ត​រឹងប៉ឹង ។ ស្ថិរ​ប្រាជ្ញា ប្រាជ្ញា​ខ្ជាប់ខ្លួន ។ ស្ថិរ​ភាព ភាព​ឋិតថេរ ។ល។