ស្ទឹងតូច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកំពង់ល្ពៅ
  2. ភូមិនៃឃុំកក់
  3. ភូមិនៃសង្កាត់រលាប