ស្ទើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល-ង​អើត​ឡើង ឬ​ដែល​បះ​អើត​ខ្ពស់​ឡើង : ង​ស្ទើត, រាង​ស្ទើត; បះ​ស្ទើត ។