ស្ទោង

ពីWiktionary
  1. ( កិ. វិ. ) ស៊ោង​អំពោង;
  2. ស្ទេង : ដើរ​ស្ទោង​ចុះ​ស្ទោង​ឡើង; សែង​ស្ទោង ។
  3. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ នៅ​ខាង​កើត​ស្រុក​ជីក្រែង ឡើង​ទី​រួម​ខែត្រ​កំពង់ធំ : ចៅហ្វាយ​ស្រុក​ស្ទោង (ក្នុង​រជ្ជកាល​ពី​ដើម​រាប់​ជា​ខែត្រ​មួយ)។
  4. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋ
  5. អតីតមឿងនៃខែត្រអាសន្ទុក
  6. អតីតមឿងនៃខែត្រកំពង់លែង