ស្នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាវុធ​មួយ​ប្រភេទ ធ្វើ​ដោយ​ឈើ មាន​ត្រពង​មាន​ដៃ មាន​ខ្សែ​បន្លោះ មាន​កៃ​តម្លោះ​បាន មាន​ព្រួញ​ស្លាប​សម្រាប់​ដាក់​ផ្គាប់​យឹត​បាញ់ ។ ព. ទ. បុ. ស្នា​បង់​បាញ់​ធម៌​បង់​ទន្ទេញ ស្នា​តែ​ខាន​បាញ់​យូរ រមែង​តែ​បាញ់​មិន​សូវ​រត់​បាញ់​មិន​ត្រង់, ធម៌​តែ​ខាន​សូត្រ​រំឭក​យូរ​រមែង​តែ​រអាក់រអួល; កិច្ច​ការ​ទាំងពួង​តែ​ខាន​កាន់​ខាន​ធ្វើ​យូរ​រមែង​តែ​ងាស់​ដៃ​ងាស់​គំនិត ។