ស្នាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សម្លាក : ស្នាម​ដំបៅ ។ លំអាន​ដែល​គូស, ដែល​ឆ្លាក់​ជាដើម : ស្នាម​គំនូស, ស្នាម​ចម្លាក់ ។ ដាន : ស្នាម​ជើង ។ ស្នាម​ចិត្ត គំនូស​ចិត្ត ។ ព. ប្រ. មាន​ស្នាម មាន​ហេតុ​អាក្រក់​ដែល​ធ្លាប់​ប្រព្រឹត្ត​ពី​មុន​រួច​មក​ហើយ ។ បំបាត់​ស្នាម ឬ រំលុប​ស្នាម បំបាត់, រំលុប​ឬ​កាយ​កប់​លុប​លាង​ហេតុ​អាក្រក់ ។ល។

ស. ( ន. ) ទី​វាល​សម្រាប់​លេង​ល្បែង​ប្រណាំង : ស្នាម​ប្រណាំង​សេះ, ស្នាម​ប្រដាល់ ។ សមរ​ភូមិ ឬ​ទី​ត​យុទ្ធ : ស្នាម​ចម្បាំង (ម. ប្រ.) ។ ធ្លាប់​ចុះ​ស្នាម ឬ ធ្លាប់​ចូល​ស្នាម ធ្លាប់​ប្រណាំង​មក​ហើយ, ធ្លាប់​ប្រយុទ្ធ​ឬ​ធ្លាប់​លេង​មក​ហើយ ។