ស្នាយ

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ច្រាញ មែក​កន្ទ្រាង មាន​ជ័រ-ស​ស្អិត សំបក​ស្វិត បុក​ស្ងោរ​ធ្វើ​ក្រដាស​សាច់​ក្រាស់​បាន : ក្រដាស​ស្នាយ​ល្អ​ជាង​ក្រដាស​ល្វា​ដី ។
  2. ( ន. ) ស្នៀត​សម្រាប់​បោះ​កាំ​រទេះ​ឲ្យ​តឹង​ឲ្យ​ណែន : បោះ​ស្នាយ​រទះ ។
  3. ភូមិនៃឃុំរហាល
  4. ភូមិនៃឃុំតាជេស